X
تبلیغات
فروشگاه فایل ارزان

فروشگاه فایل ارزان

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر

بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر
  بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر دسته: حسابداری
  بازدید: 10 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 772 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 142

  پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری (M A) موضوع بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهكارهای پیشنهادی

  قیمت فایل فقط 11,000 تومان

  خرید

  بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ارائه راهكارهای پیشنهادی

  فهرست مطالب

  عنوان                                 صفحه

  چكیده 1

  فصل اول كلیات تحقیق.. 2

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 بیان مسئله. 4

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

  1-4 اهداف مشخص تحقیق.. 6

  1-5 نام بهره‏وران. 6

  1-6 سؤالات تحقیق.. 6

  1-7 فرضیه‏های تحقیق.. 7

  1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 7

  1-8-2 فرآورده‌های نفتی.. 7

  1-8-3 ارزیابی عملكرد. 7

  1-8-4 بودجه‌ریزی عملیاتی.. 7

  1-8-5 كنترل فعالیتهای عملیاتی.. 7

  1-9 شرح كامل روش تحقیق.. 8

  1-9-1 شرح كامل روش گردآوری داده‌ها 8

  1-9-2 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 8

  1-9-3 قلمرو تحقیق.. 8

  1-10 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 9

  1-11 ساختار تحقیق.. 9

  فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10

  2-1 مقدمه. 11

  2-2 مبانی نظری تحقیق.. 12

  2-2-1 تعریف هزینه. 12

  2-2-2 هزینه در مقابل بها 13

  2-2-3 هزینه‌های مختلف برای مقاصد گوناگون. 14

  2-2-4 مفاهیم، اصطلاحات و طبقه‌بندیهای گوناگون هزینه‌ها 16

  2-2-5 موضوع هزینه. 16

  2-3 مراحل سیستم تعیین بها 17

  2-3-1 انباشت بها 17

  2-3-2 تخصیص بها 18

  2-3-2-1 محرك بها 18

  2-3-2-2 مدیریت بها 19

  2-4 مبانی طبقه‌بندی بها 20

  2-4-1 طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت رهگیری (بر مبنای روش تخصیص) 21

  2-4-2   طبقه‌بندی بها بر مبنای رفتار. 24

  2-4-3 طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با محصول. 26

  2-4-4  طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت كنترل. 28

  2-4-5  طبقه‌بندی بها بر مبنای ماهیت طبیعی.. 30

  2-4-6  طبقه‌بندی بها بر مبنای ارتباط با حوزه عملكرد. 30

  2-4-7  طبقه‌بندی بها بر مبنای قابلیت استفاده در تصمیم‌گیری.. 31

  2-4-8  طبقه‌بندی بها بر مبنای كل یا واحد بودن. 31

  2-5 هزینه فرصت... 32

  2-6 هزینه‌های ریخته شده 33

  2-7 هزینه تفاضلی.. 34

  2-7-1 هزینه‌های تفاضلی به عنوان هزینه‌های اضافی.. 34

  2-8 هزینه نهایی و هزینه متوسط.. 34

  2-9 هزینه، منفعت اطلاعات... 35

  2-10 هزینه‌های جایگزینی.. 35

  2-11 هزینه‌های قابل انتساب... 35

  2-12 هزینه‌های تعطیلی.. 36

  2-13 انباشت و انتساب هزینه‌ها 36

  2-13-1 تخصیص هزینه‌های غیرمستقیم. 37

  2-14 هزینه‌های منقضی شده و هزینه‌های منقضی نشده 39

  2-15 محركهای هزینه و مدیریت هزینه. 39

  2- 16 گرایش هزینه‌ها 40

  2-17 رفتار هزینه. 41

  2-17-1 روش‌های برآورد توابع هزینه. 41

  2-18 چسبندگی هزینه. 41

  2-18-1 رفتار هزینه نسبت به سطوح فعالیت... 44

  2-18-2 دلایل چسبندگی هزینه. 46

  2-19 سیستم‌های جدید هزینه‌یابی.. 47

  2-19-1 سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت... 47

  2-19-2 هزینه‌یابی دوره عمر محصول. 50

  2-19-3 هزینه‌یابی هدف... 56

  2-20 پیشینه تحقیق.. 62

  2-21-1 تحقیقات داخلی.. 62

  2-21-2 تحقیقات خارجی.. 67

  فصل سوم روش تحقیق.. 69

  3-1 مقدمه. 70

  3-2 روش تحقیق.. 70

  3-3 قلمرو تحقیق.. 71

  3-3-1 قلمرو موضوعی.. 71

  3-3-2 قلمرو مكانی.. 71

  3-4 جامعه آماری تحقیق.. 71

  3-4 -1 نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. 72

  3-5 فرضیه‌های تحقیق.. 73

  3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 75

  3-6-1 تجزیه و تحلیل اعتبار و روایی پرسشنامه. 75

  3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‎ها و آزمون فرضیات... 79

  3-7 -1 آزمون t student: 79

  3-8 خلاصه فصل: 80

  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها 81

  4-1 مقدمه. 82

  4-2 آمار توصیفی.. 82

  4-2-1- آمار توصیفی جمعیت شناختی.. 82

  4-2-2-  تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره یك تحقیق.. 92

  4-2-3- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره دو تحقیق.. 95

  4-2-4- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره سه  تحقیق.. 96

  4-2-5- تحلیل توصیفی پرسش‌های طرح شده در خصوص فرضیه شماره چهار تحقیق.. 98

  4-3- تحلیل استنباطی موضوع تحقیق.. 100

  4-3-1- آزمون فرضیه اول. 101

  4-3-2- آزمون فرضیه دوم. 103

  4-3-3- آزمون فرضیه سوم. 104

  4-3-4- آزمون فرضیه چهارم. 106

  4-4 بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران. 108

  4-5 خلاصه فصل.. 110

  فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد ها 111

  5-1 مقدمه. 112

  5-2 پیشنهادهای تحقیق.. 112

  5-2-1 پیشنهادات مبتنی بر نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های تحقیق.. 112

  5-2-2 پیشنهادهای فرعی تحقیق.. 116

  5-2-3 پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. 118

  منابع و ماخذ. 120

  ضمائم تحقیق.. 123

  پرسشنامه مدیران. 124

  پرسشنامه حسابداران. 128

  پیوست آماری.. 132

  Abstract 151

  این تحقیق با هدف بررسی نارسایی‌های احتمالی موجود در سیستم حسابداری صنعتی شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و ارائه راهكارهای پیشنهادی صورت گرفته است. این تحقیق به صورت میدانی بوده و از دو نوع پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است كه پرسشنامه اول برای جمع‌آوری نیاز اطلاعاتی مدیران و پرسشنامه دوم برای بررسی نارسایی‌های سیستم حسابداری بود. در این تحقیق بر اساس چهار وظیفه حسابداری مدیریت چهار فرضیه مطرح گردید كه مبتنی بر وظایف برنامه‌ریزی، ‌ارزیابی عملكرد، محاسبه بهای تمام شده و كنترل عملیات، توسط سیستم حسابداری مدیریت بود. در این تحقیق نتایج پرسشنامه نشان داد كه هر چهار وظیفه حسابداری مدیریت به درستی در شركت پخش فرآورده‌های نفتی صورت نمی‌گیرد و فرضیه‌های تحقیق تائید گردید. همچنین برای ارائه راهكارهای پیشنهادی از نیاز‌های اطلاعاتی مدیران استفاده شد و بر اساس نیاز آن‌ها سعی شد تا توصیه هایی جهت رفع مشكلات و نارسایی‌هایی در سیستم حسابداری صنعتی ارائه شود.

  قیمت فایل فقط 11,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی در شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایر , بررسی نارساییهای حسابداری صنعتی , شركت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران , پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری , هزینه یابی , حسابداری صنعتی , سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت , چسبندگی هزینه , محركهای هزینه و مدیریت هزینه

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۵۵ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی
  بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی دسته: مدیریت
  بازدید: 9 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 687 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 95

  پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA) موضوع عنوان بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

  قیمت فایل فقط 15,000 تومان

  خرید

  بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران 

  با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

  بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

  فهرست مطالب

  چكیده 1

  فصل اول: کلیات... 2

  1-1) مقدمه. 3

  1-2) بیان مسئله. 3

  1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

  1-4) اهداف تحقیق.. 5

  1-5) متغیرهای تحقیق.. 6

  1-6) سؤال تحقیق.. 6

  1-7) تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 6

  1-8) روش شناسی تحقیق.. 7

  فصل دوم: مطالعات نظری (ادبیات تحقیق و مستندات، چارچوب‌ها و مبانی، سابقه و پیشینه)  9

  2-1) بودجه‌بندی سرمایه ای.. 10

  2-1-1) مقدمه. 10

  2-1-2) مبانی بودجه‌بندی سرمایه ای.. 11

  2-1-3) فرآیند بودجه‌بندی سرمایه ای.. 12

  2-1-5) نقش مدیریت مالی در بودجه‌بندی سرمایه ای.. 14

  2-1-6) مراحل اجرایی بودجه‌بندی سرمایه ای.. 14

  2-1-7) مفروضات بودجه‌بندی سرمایه ای.. 15

  2-1-8) فروش داراییها 16

  2-2) راه حل‌های نوین در بودجه‌بندی سرمایه ای.. 16

  2-2-1) نظریه بازی‌ها 16

  2-2-1-1) انواع بازی.. 17

  2-2-1-2) کاربردهایی از نظریه بازی‌ها 17

  2-2-2) شبیه سازی (APPLIED SIMULATION) 18

  2-2-2-1) تعریف شبیه سازی.. 19

  2-2-2-2) چه موقع از شبیه سازی استفاده كنیم ؟. 20

  2-2-2-3) فرایند شبیه سازی.. 21

  2-2-2-4) انواع شبیه سازی.. 21

  3- آیا از شبیه سازی استفاده شود؟. 23

  2-2-3) درخت تصمیم. 25

  2-2-4) داده کاوی (Data Mining) 27

  2-2-5) عناصر داده کاوی.. 29

  2-3) تاریخچه شرکت ملی گاز ایران. 29

  2-3-1) معرفی شركتهای پالایش گاز. 30

  2-3-1-1) شرکت پالایش گاز ایلام. 32

  2-3-1-2) شرکت پالایش گاز بید بلند. 32

  2-3-1-3)  شرکت پالایش گاز پارسیان. 33

  2-3-1-4) شرکت پالایش گاز سرخون و قشم. 34

  2-3-1-5) شرکت پالایش گاز شهید‌هاشمی نژاد (خانگیران) 34

  2-3-1-6) شرکت پالایش گاز فجر جم. 34

  2-3-1-7) مجتمع گاز پارس جنوبی.. 35

  2-4) ادبیات تحقیق.. 39

  2-5) پیشینه تحقیق.. 41

  2-5-1) تحقیقات داخلی برنامه‌ریزی آرمانی: 41

  2-5-2)  تحقیقات خارجی برنامه‌ریزی آرمانی.. 43

  2-5-3) تحقیقات داخلی بودجه‌بندی سرمایه ای: 44

  2-5-4) تحقیقات خارجی در ارتباط با بودجه‌بندی سرمایه ای.. 47

  2-6) نگاهی به بودجه‌بندی سرمایه‌ای شرکت ملی گاز ایران از دیدگاه ریسک شهرت.. 48

  2-6-1) مقدمه. 48

  2-6-2) شهرت و مدیریت ریسك شهرت (Reputation &Risk Reputation Management ) 49

  2-6-3) ریسك شهرت در شركت ملی گاز ایران. 54

  فصل سوم:  متدولوژی تحقیق.. 61

  تحلیل بهینه سازی بودجه‌بندی سرمایه ای.. 61

  3-1) فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 62

  3-2) مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 63

  3-3) تعریف مجموعه‌ها و‌اندیس‌ها 71

  3-4) تعریف پارامترها 71

  3-5) تعریف متغیرهای تصمیم. 72

  3-6) مدل اقتصادی پیشنهادی.. 72

  3-7) مدل برنامه‌ریزی آرمانی.. 73

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق.. 74

  «حل مدل» 74

  4-1) لینگو. 75

  4-2) فرموله كردن مدل. 76

  4-3) مفروضات مدل. 80

  5-3) حل مدل با استفاده از نرم افزار. 81

  فصل پنجم: پیشنهادات و نتیجه‌گیری.. 85

  5-1) مقدمه. 86

  5-2) نتایج حاصل از تحقیق.. 86

  5-3) پیشنهادات بر اساس یافته‌های تحقیق: 87

  5-4) پیشنهاد به محققان آتی: 88

  5-5) موانع و محدودیت‌ها 88

  منابع و مآخذ. 90

  چكیده انگلیسی......................... 92

  جدول 2-1) عوامل موثر بر عملكرد سازمانها در ارتباط با افزایش ریسك اعتباری

  جدول 2-2) درصد افزایش (كاهش) بودجه سرمایه‌ای پالایشگاههای گاز كشور

  جدول 2-2) درصد افزایش (كاهش) بودجه سرمایه‌ای شركتهای  گاز استانی (89-86)

  جدول 3-1) ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم

  جدول3-2) محاسبه وزن نسبی گزینه‌ها

  جدول 3-3) گام اول: مقادیر هر یك از ستون‌ها را با هم جمع می‌كنیم

  جدول 3-4) گام دوم: تقسیم هر عنصر از ماتریس به جمع كل ستون همان عنصر (نرمالایز كردن)

  جدول3-5) گام سوم: محاسبه متوسط عناصر در هر سطر

  جدول3-6) ماتریس مقایسه زوجی برای هر سه گزینه نسبت به ارزش افزوده

  جدول 3-7) ماتریس مقایسه زوجی برای هر سه گزینه نسبت به تولید اسمی

  جدول 3-8) ماتریس مقایسه زوجی برای هر سه گزینه نسبت به سود

  جدول 3-9) وزن گزینه‌ها برای معیار‌های ارزش افزوده, تولید اسمی و سود

  جدول 3-10) ماتریس مقایسه زوجی معیارها

  جدول 3-11) وزن گزینه‌ها نسبت به معیارها

  جدول 3-12) اولویت نهایی گزینه‌ها

  جدول 4-1) متغیرهای تصمیم مدل پالایشگاه سرخون و قشم عبارتند از:

  جدول 4-2) انحرافات ناشی از ایجاد اهداف به شرح جدول زیر می‌باشد:

  جدول4-3)  قیمت هر واحد فروش، هزینه متغیر و سود محصولات

  جدول 4-1) خلاصه نتایج حاصل از حل مد

  چكیده

  صنعت گاز کشور از مهمترین شرکتهای مادر تخصصی به عنوان یکی از کلیدی ترین اهرم‌های توسعه اقتصادی کشور می‌باشد که نقش عمده‌ای را در رونق و توسعه روابط تجاری در بعد ملی و بین المللی به عهده دارد. در واقع این شرکت بزرگ منابع عظیمی را در اختیار دارد که جهت تحقق اهداف بلند مدت نیازمند تخصیص منابع سرمایه‌ای خود در سطوح مختلفی از قبیل پالایشگاه‌ها, شرکتهای گاز استانی, شرکتهای ذخیره سازی گاز طبیعی و بخش صادرات می‌باشد. بنابراین جهت افزایش ارزش افزوده فعالیتهای فوق نیاز است که بودجه‌بندی پروژه‌های سرمایه‌ای به صورت بهینه انجام پذیرد تا ضمن دستیابی به اهداف و تحقق آنها، انحرافات این فعالیت‌ها به حداقل برسد.هدف از انجام این تحقیق بودجه‌بندی پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی است. بدلیل وجود اهداف متعدد و بعضا عدم همسو بودن این اهداف با یكدیگر، حل این مسئله با استفاده از روش برنامه‌ریزی آرمانی انجام شده است. تابع هدف این مسئله بهینه سازی, حداقل کردن انحرافات مثبت و منفی ناشی از هر فعالیت از قبیل ظرفیت اسمی تولید, مدت زمان اتمام پروژه, بودجه اختصاص یافته به هر پروژه و ریسك ناشی از عدم انجام پروژه‌ها می‌باشد ومحدودیت‌های آن میزان بودجه اختصاص یافته به هر پروژه، زمان اتمام و... می‌باشد. برای تعیین اولویت اهداف این مسئله در تابع هدف ابزار تحلیل سلسله مراتبی مورد استفاده قرار گرفته است که شامل پایداری اقتصادی, فنی و منابع می‌باشد. این مسئله به صورت یک مسئله برنامه‌ریزی خطی چند هدفه مدل شده و برای حل آن از تکنیک برنامه‌ریزی آرمانی استفاده شده است.

  کلمات کلیدی: برنامه‌ریزی آرمانی, بودجه‌بندی سرمایه ای, فرایند تحلیل سلسله مراتبی, صنعت گاز

  قیمت فایل فقط 15,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بودجه‌بندی سرمایه‌ای در شركت ملی گاز ایران با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی , بودجه بندی سرمایه ای , شرکت ملی کاز , برنامه ریزی آرمانی , دانلود پایان نامه ارشد , مدیریت مالی , مراحل اجرایی بودجه‌بندی سرمایه ای , نظریه بازی , شبیه سازی

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۵۴ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری
  پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری دسته: مدیریت
  بازدید: 13 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 19 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 4

  هدف از این پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان (شهرستان رودبار و منجیل و شهرستان لاهیجان)می باشد

  قیمت فایل فقط 4,000 تومان

  خرید

  دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازارگانی

  ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

  (شهرستان رودبار و منجیل و شهرستان لاهیجان)

  چکیده:

   ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصدگردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد.در بسیاری موارد،ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتراست. این است که بازاریابان با کمک برندهایی با ارزش ویژه بالا، می توانند مزیت رقابتی بدست آورند. برای اندازه گیری ارزش برند، ابزارهای اندکی (که مبتنی بر مصرف کنده باشد) وجود دارد. به  طور کلی ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر مبنای دو بعد ادراکی(کیفیت ادراک شده، آگاهی،تداعی) و رفتاری (وفاداری) اندازه گیری میشود .

  با توجه به تفات های فرهنگی،اجتماعی، و خصوصیات مقصدهای گردشگری ایران، در این پژوهش سعی شده است اندازه گیری ارزش ویژه برند( قدرت برند) یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران با توجه به مدل کونکینک (2007)،برگرفته از مدل آکر مورد بررسی قرار گیرد که البته در مدل مورد استفاده به هر دو بعد رفتاری و ادراکی توجه می شود .بنابراین،تحقیق حاضر قصد دارد مدل آکر را در کشور ایران و روی مقصد گردشگری استان گیلان مورد بازبینی قرار دهد .سوال اصلی در این تحقیق این:بررسی عوامل اصلی موثر بر ارزش ویژه برند یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران و میزان اهمیت هر کدام از عوامل در ارزیابی گردشگران از ارزش ویژه برند با فرض مستقل بودن هر یک از متغیرها چقدر است؟و در این تحقیق با توجه به اینکه هدف اصلی آن بررسی تاثیر متغیرهای مستقل (یعنی تصویر برند،آگاهی از برند،کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند) بر متغیر وابسته(یعنی ارزش ویژه برند) است تحقیق همبستگی نامیده می شود واز لحاظ هدف یا جهت گیری،کاربردی واز لحاظ اجرا یااستراتژی،توصیفی از نوع پیمایشی است.

  و جامعه آماری  گردشگران بالقوه در  استان گیلان  هستند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس  تعیین حجم ونمونه با استناد به تعیین حجم نمونه از جامعه آماری مفروض که در سال 1970 توسط کرجسی و مورگان ارائه شده است استفاده می کنیم.و برای تجزیه تحلیل داده ها از پرسشنامه استفاده می نماییم و به منظور پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده میکنیم.نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که هر چهار عامل تصویر برند،وفاداری به برند،کیفیت ادراک شده و آگاهی به برند مقصد گردشگری به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند استان گیلان تآثیر دارند و از نظر اهمیت، کیفیت ادراک شده مهم ترین عامل تآثیر گذار شناخته شده است.

  این پرسشنامه شامل 34 سوال در 5 بخش زیر می باشد:

  1.  ارزش کلی ارزش  ویژه برند
  2. تصویر برند
  3. کیفیت درک شده
  4. وفاداری به برند
  5. آگاهی برند

  واژه های کلیدی:

  ارزش ویژه برند

  وفاداری به برند

  کیفیت ادراک شده

  آگاهی از برند

  تصویر برند

  قیمت فایل فقط 4,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری , ارزش ویژه برند , عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند , ارزش ویژه برند مقصد گردشگری , عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری , رویکردهای سنجش ارزش ویژه برند مقصد گردشگری , شاخصهای ارزش ویژه برند مقصد گردشگری , پرسشنامه ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۴۷ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

emg

emg

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • emg
  emg دسته: پزشکی
  بازدید: 5 بار
  فرمت فایل: ppt
  حجم فایل: 7733 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 59

  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺎر ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﻋﻀﻠﻪ اﺳﺖاﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪل ﻏﺸﺎء ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺮاوا ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺎرﻛﻮﻟﻤﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺷﺮح داده شودﺗﻌﺎدلﻳﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎی دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﻠﻮل ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻏﺸﺎء ﺗﺎرﻋـﻀﻼﻧﻲ ﻣـﻲ ﺷــﻮد )0ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ 80ﺗــﺎ 90 ﻣﻴﻠــﻲ وﻟــﺖ وﻗﺘــﻲ ﻋــﻀ

  قیمت فایل فقط 11,000 تومان

  خرید

  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺎر ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی ﻋﻀﻠﻪ اﺳﺖ.اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺪل ﻏﺸﺎء ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺮاوا ﻛﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺎرﻛﻮﻟﻤﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺷﺮح داده  شود.ﺗﻌﺎدلﻳﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎی دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﻠﻮل ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻏﺸﺎء ﺗﺎرﻋـﻀﻼﻧﻲ ﻣـﻲ ﺷــﻮد )0ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ 80ﺗــﺎ 90 ﻣﻴﻠــﻲ وﻟــﺖ وﻗﺘــﻲ ﻋــﻀﻠﻪ ﻣﻨﻘــﺒﺾ ﻧﻴــﺴﺖ .اﻳــﻦ اﺧــﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧــﺴﻴﻞ ﻛــﻪ ﺑــﻪ وﺳــﻴﻠﻪ ﻓﺮآﻳﻨــﺪﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ (ﭘﻤﭗ ﻳﻮﻧﻲ) ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﻋﺚ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ در درون ﺳﻠﻮل در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ آن ﻣﻲ ﺷـﻮد

  قیمت فایل فقط 11,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : emg , تعریفemg , نحوه تشکیل سیگنال , آشنایی با اجزاء تشکیل دهنده دستگاه emg , انواع دستگاههایemg , انواع الکترودها , محل قرار دادن الکترودها در بدن , کاربرد emg در ارگونومی

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۴۲ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بیماری های روانی

بیماری های روانی

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۴۲ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

  هدف از این پایان نامه بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران می پردازیم

  هدف از این تحقیق بررسی ضمانت اجرایی كیفری فریب در ازدواج می¬باشد ازدواج یکی از مهم ترین مقاطع زندگی هر شخصی است. یک ازدواج موفق می‌تواند فرد را به سوی یک زندگی ایده آل در آینده سوق دهد و آیندة وی را تضمین نماید. از سوی دیگر یک ازدواج ناموفق، آیندة افراد را دچار تباهی خواهد کرد. صداقت و شفاف سازی در خصوص آنچه که واقعیت زندگی هر شخصی است و در مراحل ابتدایی ازدواج و بویژه در مرحلة خواستگاری بسیار مهم وکلیدی می‌باشد. فلسفة طرح بحث فریب در ازدواج در حقوق کیفری، از ماهیت سزا دهندگی قوانین ماهوی در قبال جرائم و اعمال خلاف قانون سر چشمه می‌گیرد چرا که؛ حقوق کیفری با ضمانت اجراهای خود و اعمال آنها، سعی در تأمین منافع افراد جامعه و برقراری ثبات و نظم در جامعه و روابط افراد با همدیگر دارد و در همین راستا اعمال خلاف قانون نظیر فریب در ازدواج را در قانون پیش بینی نموده و از این طریق سعی در دستیابی به اهداف خویش را دارد. فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد. 

  در عرصة حقوق مدنی تحت عنوان خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح از آن بحث می‌شود که مطابق آن در صورتی که در یکی از طرفین عقد نکاح صفتی نمایانده شود در حالیکه فاقد آن وصف است، تدلیس در نکاح صورت پذیرفته است. اما در قلمرو حقوق کیفری، فریب در ازدواج به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا کتمان عیوب با توسل به امور واهی و دروغین و اغفال طرف مقابل عقد ازدواج، سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده گردیده و عقد بر همین مبنا شکل می‌گیرد. در بروز این مشکل، علل زیادی تأثیر دارند، گاهی علل اقتصادی و فقر، گاهی دلایل مذهبی و اجتماعی نظیر عدم جامعه پذیری مطلوب در شخص مرتکب باعث بروز فریب در ازدواج می‌شود. ضمانت اجرای سزا دهندة موجود دربارة جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران، مجازات مذکور در مادة 647 ق. م. ا. می‌باشد که مطابق آن قانونگذار برای مرتکب جرم، شش ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. هر چند از ضمانت اجرای غیر سزادهنده نیز در ماده 1128 ق. م. برای زیان دیده حق فسخ پیش بینی نموده است. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان می‌تواند با به کار بستن راهکارهایی نظیر بیان وصف مشروط از طریق ثبت قانونی در فرمهای مخصوص یا در سند ازدواج، آگاه نمودن و اطلاع رسانی وسیع در جامعه از طریق رسانه‌ها، برای پیشگیری از آن گام های مهمی رو به جلو بردارد.

  فهرست مطالب

  چكیده

  فصل اول: کلیات و مفاهیم

  کلیات

    مقدمه

   بیان مسأله

  سؤال‌های اصلی تحقیق عبارتند از

   فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های تحقیق عبارتند از

  روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

   پیشینة تحقیق

  ضرورت انجام تحقیق

    اهداف تحقیق 

    ساختار تحقیق

   مفاهیم

   مفاهیم مقدماتی

    معنای لغوی

    معنای اصطلاحی

   پیشنه تاریخی فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران

    پیشینه تاریخی فریب در ازدواج در قوانین قبل از انقلاب

   پیشینة  تاریخی فریب در ازدواج در قوانین بعد از انقلاب

    جایگاه بحث در حقوق مدنی، فقه و حقوق کیفری

    فریب در ازدواج از منظر حقوق مدنی

   تدلیس در نکاح در فقه امامیه

  تعریف لغوی تدلیس

    تعریف اصطلاحی تدلیس

   تعریف تدلیس در نکاح و در برخی موارد مشهور فقه

    اقسام تدلیس به اعتبار قلمرو

     تدلیس حقوقی

   شرایط تأثیر تدلیس

   تدلیس کیفری

  فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری

   قانون راجع به ازدواج

   قانون مجازات اسلامی

    قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

   ضابطة تشخیص فریب   

   ضابطة نوعی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین...) 

   ضابطة شخصی

   زمینه‌های تحقق تدلیس

   زمینه‌های اجتماعی

    زمینه‌های مذهبی(ضعف یا فقدان تعلقات و آموزه‌های دینی)

    زمینه‌های اقتصادی

    زمینه‌های روانی و شخصیتی

  فصل دوم: تحلیل مبانی، آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج

   مبانی جرم فریب در ازدواج

   مبانی نظری راجع به جرم انگاری در زمینة فریب در ازدواج 

   نظر مخالفان

   نظر موافقان

   مبانی قانونی

   آثار فریب در ازدواج

   آثار حقوقی

   آثار کیفری

   تحلیل ارکان جرم فریب در ازدواج

   رکن قانونی جرم و آثار مترتب بر آن

   تفسیر مضیق نصوص جزایی ماهوی

   عطف ماسبق نشدن نصوص جزایی ماهوی

   رکن مادی

   تحلیل عناصر رکن مادی جرم فریب در ازدواج

   رفتار مجرمانه

   موضوع جرم

   مرتکب جرم و شخصیت وی

   بزه دیده و شخصیت وی 

   اطراف جرم

   وسیلة ارتکاب جرم  

   زمان و مکان ارتکاب جرم 

   رابطة سببیت بین مقدمات و نتیجة حاصله

  مشارکت و معاونت و شروع به جرم فریب در ازدواج

   مقایسة دو جرم فریب در ازدواج و کلاهبرداری

   وجوه اشتراک 

  وجوه افتراق 

   رکن روانی

  انگیزه

   سوءنیت عام

   سوء نیت خاص

  فصل سوم:  تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری

   تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج   

   مرکب و آنی بودن جرم

   دادگاه صالح

   صلاحیت ذاتی

   صلاحیت محلی

   صلاحیت شخصی

   ادلة اثبات جرم

   اناطه در فریب در ازدواج 

   مرور زمان 

  فصل چهارم: نتایج و پیشنهادها

  نتایج و پیشنهادها

  نتیجه گیری

  پیشنهادها

  منابع

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۳۷ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله
  ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله دسته: مدیریت
  بازدید: 7 بار
  فرمت فایل: pdf
  حجم فایل: 642 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 26

  هدف از این مقاله ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله می باشد

  قیمت فایل فقط 9,000 تومان

  خرید

  دانلود مقاله رشته مدیریت بازرگانی

  ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله

  چکیده:

  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف كاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها میدانی و از نظر روش پژوهش، توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مصرف كنندگان محصولات غذایی كاله در شهر تهران است. حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران 384 نفر برآورد گردید. به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری در دسترس(اتفاقی) استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد آمیخته بازاریابی سبز و پرسشنامه محقق ساخته بود كه بر اساس مدل آكر و مبتنی بر مبانی نظری پژوهش تدوین گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی ظاهری، روایی محتوا و روایی واگرا، تشخصی و روایی همگرا استفاده شد.

   نتایج مدل اندازه گیری روایی سازه ها را تایید كرد. برای تعیین پایایی به ضریب پایایی مركب استناد شد.نتایج نشان داد كه مقادیرCR برای متغیرهای مکنون بیشتر از7,. محاسبه شد.برای تحلیل داده ها از ضریب آزمون چولگی و كشیدگی و مدلسازی معادلات ساختاری با كمك نرم افزار لیزرل استفاده شد. بر اساس نتایج این آزمون معناداری ارتباط آمیخته بازاریابی سبز با ارزش ویژه برند در سطح اطمینان 99 درصد تأیید شد و نتایج نشان داد كه آمیخته بازاریابی سبز قادر به تبیین 88 درصد از تغییرات ارزش ویژه برند می باشد.

  واژه های کلیدی:

  ارزش ویژه برند

  محصولات كاله

  آمیخته بازاریابی سبز

  قیمت فایل فقط 9,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : ارزیابی اثرات آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند محصولات کاله , آمیخته بازاریابی , آمیخته بازاریابی سبز , ارزش ویژه برند , ارزش ویژه برند در محصولات کاله , تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند , تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر ارزش ویژه برند , دانلود مقاله آمیخته بازاریابی سبز , دانلود مقاله ارزش ویژه برند

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۳۴ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

ارزیابی اثرات علل برگزیده آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۳۴ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

اثرات داروها بر روی‌ وضعیت‌ تغدیه‌ای‌ افراد

اثرات داروها بر روی‌ وضعیت‌ تغدیه‌ای‌ افراد

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۳۰ توسط سامان سم دسته : نظر(0)

مبانی نظری بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

مبانی نظری بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

 براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 

 

 

 • مبانی نظری بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند
  مبانی نظری بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند دسته: مدیریت
  بازدید: 2 بار
  فرمت فایل: doc
  حجم فایل: 823 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 85

  هدف از این مبانی نظری بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند در محصولات لبنی کاله می باشد

  قیمت فایل فقط 49,000 تومان

  خرید

  دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

  بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند

  چکیده

  در سال های اخیر،بحث و بررسی در خصوص برند جایگاه ویژه ای در محافل علمی و دانشگاهی و همچنین در حوزه کسب وکار یافته است.بسیاری از محققان ومدیران شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با ارزش ترین دارایی شرکت در جهت بهبود فرآیند بازاریابی،برند و دانش برندینگ است.بازاریابان اعتقاد دارند که محصول جدید با نام تجاری تعمیم یافته توسط مصرف کننده به طور مطلوب تری ارزیابی می شود زیرا مصرف کننده نگرش مثبت خود را از نام تجاری مربوط به محصول جدید منتقل می کند.مطالعه ی حاضر با هدف تأثیرات ارزش ویژه ی برند بر ارزیابی بسط برند صورت گرفته است.در تحقیق حاضر برند کاله که برند شناخته شده ای در سطح ایران است،جهت مطالعه انتخاب شده است.

  تحقیق حاضر بر اساس روش گردآوری داده ها،تحقیق توصیفی واز نوع پیمایشی است.داده های 377 پرسشنامه مبنای تحلیل قرارگرفت.جهت تجزیه و تحلیل داده ها وتایید مدل نیز از روش آزمون تحلیل رگرسیون استفاده شده است ونتایج این پژوهش نشان می دهد که سه بعد از مدل ارزش ویژه برند آکر(وفاداری به برند،آگاهی از برند،تداعی ازبرند)بر ارزیابی از بسط برند تأثیرمعنا داردارد ولی بین کیفیت ادراک شده و ارزیابی از بسط برند رابطه ی معنا داری وجود ندارد.نوگرایی مصرف کننده و تناسب محصول دو متغیر ارزش ویژه ی برند و ارزیابی از بسط برند  را تعدیل می کنند.

  واژه های کلیدی :

  ارزش ویژه ی برند

  ارزیابی از بسط برند

  نوگرایی مصرف کننده

  تناسب محصول

  مقدمه 

  دنیای پیرامون ما و محیطی که سازمان ها درآن قرار دارند هر روز پیچیده تر از گذشته می شود سازمان ها ناچارند برای ادامه ی حیات در این محیط در حال تغییر خود را با پیشرفت های روز افزون دانش و فن آوری انطباق دهند در جهان رقابتی امروز،سازمانی امکان بقا دارد که بتواند خود را پیوسته با تغییرات محیط پیرامونش وفق دهد(شیهالی، 1384).شرکت ها در بازار یابی جدید برای ایجاد تمایز بین محصولات خود و رقبا از استراتژی ها و روش های گوناگون استفاده می کنند.یکی از تصمیمات مهم در بازاریابی امروز ، تصمیم د رمورد انتخاب نام تجاری برای محصولات و خدمات می باشد (Aaker & Keller, 1990).یک نام تجاری چکیده ای از هویت،اصالت،ویژگی وتفاوت یک نام تجاری،اطلاعات را که درکلمه یا علامت متمرکز شده است را برمی انگیزد به همین دلیل است که نام های تجاری برای تبادلات کسب و کار حیاتی اند. 

  هر شرکت در هنگام معرفی یک محصول جدید به بازار، با سوالهای متعددی مواجه است.مهم ترین مساله ای که ذهن عرضه کننده را به خود مشغول می دارد این است که محصول جدید را با چه موضع گیری مشخصی وارد بازار کند تا بتواند تقاضای کافی ایجاد کند و یا به عبارت دیگر ، برای بازار جذابیت داشته باشد.در این باره موضعی که بنگاه برای محصول خود اتخاذ می کند باید با ویژگی های مختلف محصول،از جمله کیفیت محصول،نوع بسته بندی ، نام تجاری و نوع تبلیغات ، پشتیبانی می شود.ومعمولاً نام تجاری اصلی باعث کاهش هزینه های بازاریابی و احتمال افزایش موفقیت کلی شرکت می شود(Morrin , 1999).

  تصور می شود که ارزش ویژه برند مزایای بسیاری برای شرکتها داشته باشد مثلاً سطوح بالای ارزش ویژه منجر به افزایش ترجیحات و تمایلات مصرف کننده و دلایل خرید او می شود.شرکت هایی که از ارزش ویژه برند بیشتری برخورداند ، بازده بالایی نیز خواهند داشت. برند سازی یکی از روش های قدرتمند در ایجاد تمایز و یکی از کلیدی ترین استراتژی های موضع یابی رقابتی است. 

  برندها مزایای رقابتی پایداری را برای شرکتها به همراه دارند. به بیان دیگر اگر مصرف کنندگان برندی را خوب بدانند شرکت به یک مزایای رقابتی دست یافته است . 

  ارزش ویژه برند با پشتیبانی از ارزش مشتریان به طور غیر مستقیم ارزش شرکت را افزایش می دهد . ارزش ویژه برند و ارزش مشتری از طریق بالا بردن اثر بخشی و کارآیی برنامه های بازاریابی وفاداری به برند ، قیمت و حاشیه سود ، توسعه برند،هرم تجاری و مزیت رقابتی شرکت ارزش ایجاد می کنند(آکر، 1991).بازاریابان معتقد هستند که تعمیم های برند،در اکثرموارد توسط مشتریان بسیار مطلوب ارزیابی می شوند ، زیرا مشتریان ، ویژگی ها و احساسات مثبتی را که از برند اصلی در ذهن دارند به محصولات تعمیم داده شده نیز انتقال می دهند(Bhat & Reddy, 2001).

  از نقطه نظر رفتاری ارزش ویژه برند در ایجاد نقاط تمایزی که منجر به مزایای رقابتی در رقابت غیر قیمت می شود ، بسیار حائز اهمیت است لذا این تحقیق درصدد است تأثیرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی بسط برند از دیدگاه مصرف کنندگان شرکت ها و فروشگاه های عرضه کننده فرآورده های لبنی کاله درشهر کاشان بپردازد.در این فصل به بررسی و ارائه توضیحات در خصوص بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف و فرضیه های تحقیق و در آخر به تعریف واژه های کلیدی تحقیق پرداخته می شود. 

  فهرست مطالب

  چکیده 1

  فصل دوم

  مقدمه 10

  1-2 نگرشی بر تحول نام تجاری در ایران 11

  2-2 تعاریف برند 11

  2-3 معانی نام و نشان تجاری 13

  2-4 ارزش و اهمیت نام تجاری 14

  2-4-1 ارزش نام یک نام تجاری خاص برای مصرف کننده 14

  2-4-2 ارزش یک نام تجاری خاص برای سهامداران از نظر مالی 15

  2-5 برندسازی 17

  2-6 وجود برند 18

  2-7 ارزش ویژه برند 18

  2-8 دیدگاه ارزش ویژه نام و نشان تجاری کلر 19

  2-9 استراتژی نام تجاری ، استراتژی کسب و کار 19

  2-10 رویکردهای اندازه گیری ارزش ویژه برند 22

  2-11 مدلهای ارزش ویژه برند 23

  2-12 مدل ارزش ویژه آکر 29

  2-13 تعریف مفاهیم و اجزای برند 30

  2-14 بسط برند 35

  2-15 ارزیابی بسط برند و تعمیم نگرش 37

  2-16 تناسب درک شده از برند 39

  2-16-1 فرآیند طبقه بندی و معیارهای تناسب 41

  2-17 تناسب محصول با طبقه و ارزیابی بسط برند 43

  2-17-1 ویژگیهای برند مادر و ارزیابی بسط آن 45

  2-18 تاثیرات متقابل بسط برندها و برند مادر 47

  2-19 نوگرایی مصرف کننده نسبت به مصول 50

  2-20 مزایای بسط برند 50

  2-21 مروری بر تحقیقات پیشین 52

  2-21-1 تحقیقات خارجی 52

  2-21-2 تحقیقات داخلی 57

  2-22 مدل مفهومی 61

  2-23 شرکت فرآرده های لبنی کاله 62

  منابع  و مآخذ                                                                                                    

  قیمت فایل فقط 49,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : مبانی نظری بررسی اثرات ارزش ویژه برند بر ارزیابی تعمیم برند , ارزش ویژه برند کاله , ارزش ویژه برند در شرکت کاله , رابطه ارزش ویژه برند با تعمیم برند , بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند , مبانی نظری ارزش ویژه برند , مبانی نظری بسط برند , مبانی نظری ارزش ویژه برند در شرکت کاله

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ساعت ۱۸:۲۷ توسط سامان سم دسته : نظر(0)